Khusuf

(arb. Gerhana bulan. Lihat Shalat lima waktu)